Justire

14 tekstów – auto­rem jest Jus­ti­re.

Miłość to te­mat tak wałko­wany wte i we wte, że aż się zas­ta­nawiam czy jeszcze jest co wałkować. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 kwietnia 2011, 20:19

Ludzkość jest samolubna... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 stycznia 2011, 22:07

Chroń mnie przed ludźmi...
...zwłaszcza przed samą sobą... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 grudnia 2010, 19:25

Chodze­nie do tyłu nie zaw­sze oz­nacza co­fanie się.
Chodze­nie tyłem to dos­ko­nała ochro­na przed wiat­rem wiejącym in­nym pros­to w oczy. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 14 października 2010, 12:46

Skoczyła z dachu wieżow­ca, chcąc poczuć wiatr we włosach... Chcąc zaz­nać trochę wolności... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 września 2010, 16:31

Lu­bię twórczo dys­ku­tować- to często pro­wadzi do cze­goś odkrywczego. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 grudnia 2009, 18:31

Ogłoszenie!
Poszu­kuję swoich różowych oku­larów, za­gubionych na ob­rzeżach mias­ta Szczęście.
Ad­res: Rzeczy­wis­tość, ul. Sa­mot­ność 1/1. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 12 grudnia 2009, 21:13

Szczęście jest jak her­ba­ta w pięknej por­ce­lano­wej fi­liżan­ce. Jed­nym życie na­leje więcej, in­nym mniej. Niektórzy po­wiedzą, że her­ba­ta jest niedob­ra. Jed­ni wy­piją duszkiem i sparzy im gardło. In­ni zos­ta­wią so­bie na po­tem, aż będzie zim­na. Być może do­da jej to sma­ku. Trze­ci nie zauważą, że życie pos­ta­wiło przed ni­mi tę fi­liżankę i będą szli przez nie ma­rudząc „nie zaz­nałem jeszcze szczęścia”. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 11 grudnia 2009, 16:03

Jes­teś moją he­roiną.
Lecz mogę cię nie zażywać przez parę dni. Kiedy cię spot­kam nad­ra­biam to, prze­daw­ko­wując. Naj­bar­dziej mi ciebie brak, kiedy mi smut­no. Kiedy ra­dość wy­pełnia mi ser­ce to dzięki to­bie jes­tem jeszcze szczęśliw­sza. Gdy cię nie ma przez je­den dzień to chcę cię zo­baczyć, po­roz­ma­wiać. Dla ciebie skocze w ogień.
Przy­jaźń ma coś wspólne­go z ćpaniem. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 6 grudnia 2009, 15:35

Księżyc jest ta­ki sa­mot­ny, mi­mo iż na pozór jest ty­le gwiazd na niebie... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 4 grudnia 2009, 17:12
Justire

"Ja to ja, to jasne jak dwa raz dwa"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Justire

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność